Garantievoorwaarden (Stiba)

 1. Met uitzondering van electronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of geleverde gebruikte voertuigdelen.
 2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van het STIBA-lid heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan het STIBA-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door het STIBA-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.
 3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
 4. Het STIBA-lid garandeert de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar geleverde zaken gedurende één maand na de aankoop. De koper heeft daarom het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid gedurende één maand de geleverde zaak aan het STIBA-lid aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van het STIBA-lid, overeenkomstig artikel 7 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 5. Het STIBA-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden, de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het STIBA-lid hiertoe niet in staat is, in welk geval het STIBA-lid tot contante terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.
 6. De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor garantie in
  aanmerking.
 7. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
  1. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd
   is;
  2. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;
  3. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
  4. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
  5. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant;
  6. indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten,
   betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
  7. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
 8. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voorzover het STIBA-lid op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
 9. Het STIBA-lid heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het STIBA-lid en de koper zijn vastgelegd.

's-Hertogenbosch, mei 2002

Download de garantievoorwaarden